Logo uni europejskiej
Logo aktywni+

Regulamin hotelowy

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego, który służy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Hotelu. 

 

 

 

§1 

 

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. W wyjątkowych sytuacjach, Aura Medical SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin trwania doby hotelowej, z uprzednim poinformowaniem Gości.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłaszać nie później niż do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. W przypadku chęci skrócenia pobytu prosimy o poinformowanie recepcji do godziny 12:00. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, w jej cena jest równa najniższej dostępnej cenie danej kategorii pokoju obowiązującej w tym dniu.
 5. Aura Medical SPA uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, a jego skrócenia – zgodnie z warunkami rezerwacji. 

 

§2

 

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w Aura Medical SPA mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00 tylko po uprzednim poinformowaniu recepcji. W godzinach 22:00-7:00 wszystkie osoby przebywające w Aura Medical SPA muszą być zameldowane.

 

§3 

 

 1. Przebywanie zwierząt w apartamencie możliwe jest po uprzednim poinformowaniu recepcji i za dodatkową opłatą określoną w cenniku hotelowym.
 2. Aura Medical SPA akceptuje wyłącznie psy nieobjęte rejestrem ras agresywnych.
 3. Psy przebywające w apartamencie muszą znajdować się pod stałą opieką.
 4. Przebywanie zwierząt w strefie relaksacyjnej, zabiegowej oraz gastronomicznej jest zabronione.
 5. Aura Medical SPA nie akceptuje innych zwierząt, również kotów. 

 

§4 

 

 1. Na terenie całego obiektu Aura Medical SPA obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 2. W częściach ogólnodostępnych Aura Medical SPA obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w Aura Medical SPA.
 3. Kara umowna za złamanie każdego z powyższych punktów §4 wynosi 500 zł i zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego. 

 

§5 

 

 1. Aura Medical SPA świadczy usługi zgodnie z przyznaną kategorią i przyjętym standardem obsługi. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi Aura Medical SPA niezwłoczną reakcję.
 2. Aura Medical SPA ma obowiązek zapewnić:
  1. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo danych osobowych oraz tajemnicy informacji o Gościu,
  2. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług. 

 

§6 

 

 1. Sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnych napraw dokonywane jest podczas nieobecności Gościa lub w czasie jego obecności, jeżeli wyrazi takie życzenie lub zgodę.
 2. Przedmioty pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Aura Medical SPA przechowa pozostawione po wyjeździe przedmioty przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne.

 

§7

 

 1. Aura Medical SPA ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług na zasadach określonych odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego – art. 846-849.
 2. Odpowiedzialność Aura Medical SPA z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w przechowanie do sejfu w recepcji. Usługa przechowania jest świadczona bezpłatnie.
 3. Aura Medical SPA ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie przedmiotów określonych w §7 ppkt 2, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu Gości i pracowników Aura Medical SPA, mają rozmiary uniemożliwiające bezpieczne ich przechowanie lub mają zbyt dużą wartość.
 4. W apartamencie zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, broni oraz amunicji.
 5. Parking jest niestrzeżony oraz udostępniany Gościom bezpłatnie.
 6. Aura Medical SPA nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu oraz rzeczy w nich pozostawionych. 

 

§8 

 

 1. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję Aura Medical SPA o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Każdorazowo opuszczając apartament Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak, aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w apartamencie drzwi i okna powinny pozostać zamknięte.
 4. Przenoszenie wyposażenia apartamentów jest niedozwolone.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu Aura Medical SPA powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. 

 

§9 

 

 1. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług  Aura Medical SPA nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych Gości.
 3. Obraźliwe lub agresywne zachowanie wobec pracowników Aura Medical SPA nie będzie tolerowane.
 4. Aura Medical SPA może odmówić przyjęcia osoby, która rażąco naruszyła regulamin obiektu, w szczególności: wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, wyrządzając szkodę na osobie Gościa, pracownika Aura Medical SPA lub innych osobach przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłóciła normalny tok funkcjonowania Aura Medical SPA. 5. Obiekt Aura Medical SPA będzie odmawiał dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady określone w §9 bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów. 

 

§10 

 

 1. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel Aura Medical SPA i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel obiektu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia apartamentów. Wyjątkiem są zasilacze do urządzeń RTV, telefonów oraz laptopów.
 3. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego poprzez nieuzasadnione użycie przycisku ręcznego ostrzegania (ROP) lub zadymienie Gość zostanie obciążony karą umowną 1000 zł. Kara zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego. 

 

§11 

 

 1. Integralną częścią Regulaminu Hotelowego są Regulaminy korzystania ze strefy Medical, SPA i Wellness, korzystania z basenu, korzystania z sauny oraz korzystania z siłowni.
 2. Wszystkie Regulaminy są dostępne w recepcji.
 3. Meldując się w apartamencie Goście potwierdzają zapoznanie i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Hotelowego. 

 

§12

 

 1. Ceny świadczonych przez Hotel usług określone są w Cenniku, który dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej Hotelu.
 2. Podane w Cenniku kwoty są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Płatność za usługi hotelowe może być dokonywana gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym
 4. Płatność za cały pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu Gościa chyba, że zostaną poczynione osobne ustalenia w formie pisemnej.
 5. Sposób płatności musi być każdorazowo ustalony z pracownikiem Hotelu.
 6. Cena za dokonaną rezerwację jest każdorazowo potwierdzana pisemnie przez Hotel na adres email wskazany przez osobę dokonującą rezerwacji.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłaty za pobyt.
 8. Przedpłata może zostać pobrana przez Hotel przy pomocy preautoryzacji z karty wskazanej przez osobę dokonującą rezerwacji, bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Hotel.
 9. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 10. W przypadku odmowy dokonania wpłat określonych w pkt. 6 oraz 7, Hotel ma prawo odmówić dokonania rezerwacji.
 11. Bezpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe w przypadku pisemnego poinformowania pracownika Recepcji o zamiarze jej odwołania najpóźniej do godziny 14:00 na pięć dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
 12. W przypadku nieodwołania rezerwacji do godziny 14:00 na pięć dni przed datą rozpoczęcia.
 13. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

§13

 

Płatności są obsługiwane przez spółkę akcyjną ePłatności ul. Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS 0000347131.

 

§ 14

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Makk Polska Sp. z o.o., Bogucin 57, 21-080 Bogucin, z którym można się skontaktować przez e-mail: recepcja@auramedicalspa.pl
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.
 3. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem);
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe);
  5. wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania);
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora w zakresie przepisów Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora;
  3. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu;
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są umowy zawarte pomiędzy Klientem a Obiektem oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane osobowe Klienta przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
  6. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
  7. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
  8. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Usługi).
  9. Usługodawca oraz Administrator, oświadczają, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
  10. Usługodawca oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

Regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2023 do odwołania. 

Dyrekcja Aura Medical SPA